logo
Dąbrowa Zachodnia

Plan zagospodarowania

foto

Urząd przygotował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część naszego osiedla, a konkretnie obszar ograniczony: ul. Kolejową, Wiślaną, Zachodnią oraz linią energetyczną wysokiego napięcia (wzdłuż rezerwy trasy S-7). Na powyższym szkicu oznaczony jest jako Etap I. Wewnątrz tego obszaru znajduje się część nieobjęta planem, ponieważ obowiązuje tam wcześniej przyjęty niewielki plan terenu wzdłuż północnego fragmentu ul. Sierakowskiej.

Plan miejscowy to bardzo ważny dokument. Narzuca on wiele ograniczeń w dysponowaniu nieruchomością, przesądza też o wyglądzie wspólnej przestrzeni i układzie dróg.

Jak być może pamiętacie, rok temu zgłaszaliśmy do tego planu wnioski. Obecnie po sporządzeniu projektu następuje tzw. wyłożenie i przyjmowanie uwag do projektu. To ostatni moment, kiedy możemy mieć wpływ an te uregulowania. Później przyjmie je Rada Miejska i staną się obowiązującym prawem.

Plan zostanie wyłożony do publicznej wiadomości (w UMiG ul. Warszawska 71) od 18 lipca (wtorek). W tym też terminie będzie się można z nim zapoznać w internecie.

Projekt planu znajduje się tu: http://bip.lomianki.pl/index.php?m=13&dc=14774

Już dwa dni później 20.07.2017 o godz. 17:00 w ICDS odbędzie się publiczna dyskusja nad projektem. Zachęcamy do lektury, a przede wszystkim do udziału w dyskusji. Po zapoznaniu się ze wszystkimi wyjaśnieniami będziemy mogli składać uwagi (albo na piśmie albo drogą internetową) w terminie do 22 sierpnia.

Bardzo dynamicznie rozwinęła się sąsiedzka akcja zbierania uwag. Uzupełniliśmy ją następującym pismem do urzędu:

dot. uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedla Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna etap I

Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami pragnie przedstawić uwagi, które, jak sądzimy, powinny zostać wzięte pod uwagę przy dalszych pracach nad planem.

Zbierając opinie mieszkańców staraliśmy się, by były one spójne z wizją osiedla jaka wielokrotnie deklarowana była przez naszą społeczność. Umownie nazywamy ją koncepcją miasta-ogrodu.

Z uznaniem przyjęliśmy zaprojektowanie przestrzeni wspólnej w formie parku (ZP1, ZP2). Pomysł ten ma bardzo szerokie poparcie mieszkańców i liczymy, że zostanie zachowany w ostatecznej wersji planu.

Drugą kwestią, która jest ważnym elementem naszej koncepcji, są rozwiązania komunikacyjne. Chcemy by skupiska zabudowań takie jak Osiedle Kwiatowe były terenem uspokojonego ruchu samochodowego a funkcja dróg sprowadzała się do dojazdu do posesji bez możliwości wykorzystywania ich w celach tranzytowych. Dodatkowo zależy nam na promowaniu komunikacji rowerowej.

Dlatego popieramy inicjatywę blisko dwustu mieszkańców wnoszących o nieprzedłużanie ul. Francuskiej, co szczegółowo zostało uzasadnione w ich wnioskach.

By zachęcić do korzystania z rowerów a zniechęcić do używania samochodu na krótkich dystansach, uważamy że należy, wszędzie tam, gdzie nie narusza to żywotnych interesów mieszkańców, projektować ciągi pieszo-rowerowe. Przykładem takiego miejsca może być granica terenów ZP2 i U15 oraz dalej i ZL z U15 umożliwiająca mieszkańcom ul. Zachodniej korzystanie z parku a mieszkańcom Osiedla Kwiatowego dojście do przystanku.

Kolejnym aspektem miasta ogrodu jest zieleń i związana z tym ochrona przed hałasem.

Wyrażając postulaty i oczekiwania mieszkańców osiedla oraz potwierdzając uwagę zgłoszoną ustnie w tej sprawie w trakcie spotkania konsultacyjnego przez radnego RM w Łomiankach, Wojciecha Bergera , wnosimy o uzupełnienie planu o zadrzewiony możliwie szeroki pas zieleni odgradzający planowaną trasę ekspresową S 7 wg wariantu II B od osiedli i zamieszkałych siedlisk na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zielonej i dalej do granicy lasu.

W uzasadnieniu pragniemy zwrócić uwagę, że planowana trasa ekspresowa S 7 wg wariantu IIB w znacznym stopniu pogorszy warunki zamieszkiwania mieszkańców Dąbrowy Zachodniej, zniszczy częściowo środowisko naturalne otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz niekorzystnie zmieni krajobraz tego terenu.

Mieszkańcy i Stowarzyszenia wielokrotnie postulowali do GDDKiA aby przy planowaniu i projektowaniu omawianej trasy uwzględniono możliwie szerokie zadrzewione pasy zieleni mogące przynajmniej częściowo zmniejszyć negatywne skutki tej inwestycji dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

Wg materiałów przedstawionych przez GDDKiA do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska celem uzyskania decyzji środowiskowej, postulat ten nie został uwzględniony. Stąd uwaga do planu skierowana do Burmistrza Łomianek z prośbą o maksymalne uwzględnienie w procedowanym planie oraz równoległe wystąpienie w tej sprawie do GDDKiA.

Podczas spotkania konsultacyjnego zgłoszono uwagę dotyczącą wysokości ogrodzeń. W naszej opinii, nie ma potrzeby wprowadzania takich ograniczeń. Wysoka przezierność nowobudowanych ogrodzeń dostatecznie zabezpiecza standardy estetyczne, na których nam również zależy.

Dodaj komentarz:

Imię/Nick

Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu.

Komentarze:

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Może rozpoczniesz dyskusję o tym artykule?